Blog Ontslagrecht

Gezellig! De kerstborrel!

Het is weer een gezellige tijd! De tijd van de kerstborrel! Misschien heb je die al gehad en is het tijd voor de nieuwjaarsborrel of -receptie. Ook gezellig. En spannend. Zeker ook voor het arbeidsrecht. Onder het genot van enige alcoholische drankjes worden toch sommige irritaties uit het afgelopen jaar eerlijk kenbaar gemaakt. Te eerlijk!

Een werknemer, 58 jaar oud, 25 jaren in dienst als metselaar, altijd goed gefunctioneerd, raakt op de kerstborrel verzeild in een verhitte discussie met een van de directeuren. Helaas worden uit de uitspraak van de rechter de inhoud en het onderwerp van de discussie niet duidelijk. De directeur vindt het gesprek na een tijdje niet meer leuk en hij beëindigt het gesprek. De werknemer, boos, bespreekt zijn frustratie met collega’s. Deze raden hem aan geen alcohol meer te drinken, zich vooral rustig te houden en zelfs om naar huis te gaan. Ook een van de andere directeuren geeft de werknemer het dringend advies te stoppen alcohol te nuttigen, het gezellig te houden of mis naar huis te gaan. Dat lijkt de werknemer ook te doen. Althans. Hij gaat naar buiten. Daar wacht hij de directeur met wie hij in discussie is op. Als deze naar buiten komt, loopt de werknemer op hem af om de eerder geuite dreigingen hem “middendoor” te schoppen en “voor zijn kop” te slaan in daden om te zetten. Collega’s kunnen hem gelukkig van zijn bedoelingen afhouden. Ter plekke wordt de werknemer in verband met zijn ernstige bedreiging en de poging tot mishandeling op staande voet ontslagen.

De werknemer roept de vernietiging van de opzegging in. Hij stelt dat hij door de combinatie van insuline (hij is diabetespatiënt) en alcohol, die op de receptie rijkelijk vloeide, zijn gedrag niet goed in de hand had. Daarbij was hij ook nog eens heel lang in dienst, had hij altijd goed gefunctioneerd en zou hij op grond van zijn leeftijd moeilijk werk kunnen vinden.Kortom: er is geen dringende reden aanwezig. Het ontslag op staande voet zou onterecht gegeven zijn.

Het hof maakt met deze stelling “korte metten”. Dat alcohol ontremmend werkt en tot agressief gedrag kan leiden is een feit van algemene bekendheid. Het teveel nuttigen van alcohol behoort tot de verantwoordelijkheid van de werknemer. Ook al wordt de drank geschonken op een feest dat door de werkgever is georganiseerd. Zeker als je weet dat de combinatie van alcohol met insuline funest kan zijn voor het gedrag, heb je een extra verantwoordelijkheid te dragen. Zeker ook als je 58 jaren oud bent. Dan mag je ervan uitgaan dat je je verstand gebruikt en minder impulsief reageert. Toevallig is ten tijde van de procedure bij het hof al bekend, dat de werknemer na het kerstreces elders aan de slag kan (zij het als uitzendkracht), zodat het argument dat hij geen andere baan kan krijgen niet meer op gaat.

Het verzoek van de werknemer tot vernietiging van de opzegging wordt dan ook afgewezen. Ook het verzoek om de transitievergoeding wordt afgewezen. Het hof acht het gedrag van de werknemer ernstig verwijtbaar. Het hof ziet verder geen reden om op grond van artikel 7:673 lid 8 BW een uitzondering te maken voor deze werknemer. Het gaat in dit geval niet om een relatief kleine misstap na een heel lang dienstverband. Integendeel. Ware dat wel zo geweest, dan zou de werknemer nog (geheel of gedeeltelijk) recht hebben gehad op de transitievergoeding vanwege het “naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar” zijn van het feit dat hij geen transitievergoeding zou krijgen. (Zie daarvoor bijvoorbeeld het artikel Het Antwoordmodel op deze site.)

De lering van dit verhaal: drink niet teveel alcohol op een kerst- of nieuwjaarsborrel (drink overigens altijd met mate!). En als je veel wilt drinken, wees niet al te loslippig en al te eerlijk en uit zeker geen bedreigingen. Nog een allerlaatste tip: laat ook je partner thuis. Want ook die kan teveel alcohol nuttigen en al te eerlijk zijn over de positie van haar of zijn partner op het werk…….

(Opgemerkt zij dat het bij een ontslag om het gedrag van de werknemer zelf moet gaan en niet om het gedrag van de partner. Zie ook artikel 7:659 BW. Maar als je als werknemer niet adequaat tegen het gedrag van je partner optreedt, kan het gedrag van die partner je toch aangerekend worden! Zie daarvoor de mededelingen van de partner op Facebook: Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 12 januari 2016, OGEAA:2016:32).

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 7 december 2016: GHARL:2016:9871.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply